Regulaminy świadczenia usług edukacyjnych przez Eduinn Krzysztof Ozimek

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail eduinn@eduinn.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów skierowany do Konsumentów i określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Korepetycje – Zajęcia przygotowywujące do kolokwiów i egzaminów dla studentów dyscypliny ekonomia i finanse studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz uczestników programów MBA.
 5. Zajęcia – 90 min. spotkanie realizowane dla osiągnięcia ustalonego z Użytkownikiem/Uczestnikiem Celu Edukacyjnego.

 6. Cel Edukacyjny – nabycie wskazanych wiadomości i umiejętności w obszarze wybranego przedmiotu.

 7. Harmonogram – rozkład Zajęć zawierający daty i godziny, podczas których mają odbywać się Zajęcia.

 8. Materiały – materiały przesłane przez Użytkownika/Uczestnika potrzebne do przygotowania Zajęć.
 9. Notatki – notatki wygenerowane w trakcie Zajęć.
 10. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Użytkownik – Konsument, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji.
 12. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Korepetycjach.
 13. Faktura – elektroniczna faktura imienna z oznaczeniem Vat zw., dokument księgowy wystawiany na żądanie Użytkownika.
 14. Ustawa – Ustawa O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
 15. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 16. Formularz Zgłoszeniowy– formularz wypełniany przez Użytkownika/Uczestnika w celu dostarczenia informacji niezbędnych Eduinn Krzysztof Ozimek do ewaluacji możliwości podjęcia współpracy z Użytkownikiem/Uczestnikiem.
 17. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy pierwszeństwo mają przepisy zawarte w Ustawie.
 3. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu (art. 385[1] do 385[3] ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek dostępne są na eduinn.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25.
 6. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 9. Cena Zajęć wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podana jest w złotych polskich.
 10. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest z osobami pełnoletnimi. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią wymaga potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez określenie Celu Edukacyjnego i ustalenie Harmonogramu Zajęć z Użytkownikiem/Uczestnikiem i wyrażeniem woli Użytkownika/Uczestnika na uczestnictwo w Zajęciach zgodnie z określonym Celem Edukacyjnym i ustalonym Harmonogramem.
 4. Zawarcie Umowy poprzedzone jest przez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://www.eduinn.pl/zgloszenie-na-korepetycje/. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego od Użytkownika/Uczestnika Eduinn Krzysztof Ozimek dokonuje ewaluacji możliwości świadczenia usługi, biorąc pod uwagę informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz bieżące zobowiązania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Eduinn Krzysztof Ozimek nawiązuje kontakt (telefoniczne, smsowo lub e-mailowo) w celu ustalenia Harmonogramu. Brak kontaktu przekraczający 24 godziny może odznaczać brak możliwości nawiązania współpracy ze strony Eduinn Krzysztof Ozimek.
 5. Użytkownik/Uczestnik ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Użytkownik/Uczestnik informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl lub smsowo na numer 796 594 098.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika/Uczestnika lub smsowo na numer telefonu podany przez Użytkownika/Uczestnika.
 7. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika/Uczestnika albo Eduinn Krzysztof Ozimek Harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 8. Po ustaleniu Harmonogramu Użytkownika/Uczestnika otrzymuje informację smsowo lub e-mailowo o terminie pierwszych Zajęć oraz cenie, zgodnie z cennikiem zawartym na eduinn.pl.
 9. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 10. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 11. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika na Zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte Zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 12. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 13. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 14. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 15. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.

 16. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 17. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatności

 1. Płatność za Zajęcia online należy dokonać z góry przelewem bankowym oraz przesłać na adres e-mail eduinn@eduinn.pl elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty nie później niż 48 godzin od terminu Zajęć.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika po ustaleniu Harmonogramu.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin przed terminem Zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

6. Realizacja Zajęć

 1. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Harmonogramem i Celem Edukacyjnym.

 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po akceptacji Harmonogramu przez Użytkownika/Uczestnika i Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku 1.
 4. Konsument ma prawo zażądać rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument, który żądał rozpoczęcia świadczenia usługi może odstąpić od Umowy w wyznaczonym przez Ustawę terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Koszt świadczeń jest obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 6. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania usługi nie może odstąpić od Umowy jeśli usługa wykonana została w całości i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot otrzymanych płatności obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl
 2. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 3. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

9. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Korepetycje organizowane i prowadzone są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Korepetycji, w tym również za wyniki jakichkolwiek sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Korepetycji.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Korepetycjach, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezaliczonym sprawdzianem lub kolokwium oraz niezdanym egzaminem.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Notatek.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Korepetycji.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje na podstawie rękojmi dotyczące sposobu przeprowadzenia Korepetycji powinny być zgłaszane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. lub przesyłane listem poleconym na adres Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do żądań oznacza to uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Korepetycji. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy (Załącznik Numer 2 Do Ustawy O Prawach Konsumenta). Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail eduinn@eduinn.pl) Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, eduinn.pl, eduinn@eduinn.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego zawartej za pośrednictwem eduinn.pl – Data zawarcia umowy(*)/– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail eduinn@eduinn.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Korepetycje – Zajęcia przygotowywujące do kolokwiów i egzaminów dla studentów dyscypliny ekonomia i finanse studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz uczestników programów MBA.
 5. Zajęcia – 90 min. spotkanie realizowane dla osiągnięcia ustalonego z Użytkownikiem/Uczestnikiem Celu Edukacyjnego.

 6. Cel Edukacyjny – nabycie wskazanych wiadomości i umiejętności w obszarze wybranego przedmiotu.

 7. Harmonogram – rozkład Zajęć zawierający daty i godziny, podczas których mają odbywać się Zajęcia.

 8. Materiały – materiały przesłane przez Użytkownika/Uczestnika potrzebne do przygotowania Zajęć.
 9. Notatki – notatki generowane w trakcie Zajęć.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji.
 11. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Korepetycjach.
 12. Faktura – elektroniczna faktura z oznaczeniem Vat. zw, dokument księgowy wystawiany Użytkownikowi.
 13. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Formularz Zgłoszeniowy– formularz wypełniany przez Użytkownika/Uczestnika w celu dostarczenia informacji niezbędnych Eduinn Krzysztof Ozimek do ewaluacji możliwości podjęcia współpracy z Użytkownikiem/Uczestnikiem.
 15. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek dostępne są na eduinn.pl.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25.
 4. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 7. Cena Zajęć wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podana jest w złotych polskich.
 8. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez określenie Celu Edukacyjnego i ustalenie Harmonogramu Zajęć z Użytkownikiem/Uczestnikiem i wyrażeniem woli Użytkownika/Uczestnika na uczestnictwo w Zajęciach zgodnie z określonym Celem Edukacyjnym i ustalonym Harmonogramem.
 3. Zawarcie Umowy poprzedzone jest przez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://eduinn.pl/zgloszenie-na-korepetycje/. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego od Użytkownika/Uczestnika Eduinn Krzysztof Ozimek dokonuje ewaluacji możliwości świadczenia usługi, biorąc pod uwagę informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz bieżące zobowiązania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Eduinn Krzysztof Ozimek nawiązuje kontakt (telefoniczne, smsowo lub e-mailowo) w celu ustalenia Harmonogramu. Brak kontaktu przekraczający 24 godziny może odznaczać brak możliwości nawiązania współpracy ze strony Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Użytkownik/Uczestnik ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Użytkownik/Uczestnik informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl lub smsowo na numer 796 594 098.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika/Uczestnika lub smsowo na numer telefonu podany przez Użytkownika/Uczestnika.
 6. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika/Uczestnika albo Eduinn Krzysztof Ozimek Harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 7. Po ustaleniu Harmonogramu Użytkownika/Uczestnika otrzymuje informację smsowo lub e-mailowo o terminie pierwszych Zajęć oraz cenie, zgodnie z cennikiem zawartym na eduinn.pl.
 8. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 9. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 10. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika na Zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 11. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 12. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 13. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 14. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.
 15. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 16. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatność

 1. Płatność za Zajęcia online należy dokonać z góry przelewem bankowym oraz przesłać na adres e-mail eduinn@eduinn.pl elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty nie później niż 48 godzin od terminu Zajęć.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika po ustaleniu Harmonogramu.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin przed terminem Zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 7. W przypadku Jednostek Publicznych, Eduinn Krzysztof Ozimek dopuszcza możliwość wystawienia Faktury najpóźniej w terminie ostatnich Zajęć, z 14 dniowym terminem płatności.

6. Realizacja Zajęć

 1. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Harmonogramem i Celem Edukacyjnym.

 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 150,00 zł w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

8. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Korepetycje organizowane i prowadzone są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Korepetycji, w tym również za wyniki jakichkolwiek sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Korepetycji.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Korepetycjach, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezaliczonym sprawdzianem lub kolokwium oraz niezdanym egzaminem.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Notatek.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Korepetycji.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Korepetycji należy kierować na adres e-mail eduinn@eduinn.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) oczekiwania Użytkownika.
 3. Eduinn Krzysztof Ozimek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznano ją za uzasadnioną.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Korepetycji. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Eduinn Krzysztof Ozimek.

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail: eduinn@eduinn.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów skierowany do Konsumentów i określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Korepetycje – Zajęcia przygotowywujące do kolokwiów i egzaminów dla studentów dyscypliny ekonomia i finanse studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz uczestników programów MBA.
 5. Korepetycje Grupowe – Zajęcia, w których bierze udział od dwóch do pięciu Użytkowników oraz przedmiot Zajęć jest identyczny dla wszystkich Użytkowników.
 6. Grupa –  grupa zgłaszana przez Użytkownika Głównego licząca od dwóch do pięciu Użytkowników, z przedmiotem Zajęć identycznym dla wszystkich Użytkowników.

 7. Zajęcia – 90 min. spotkanie realizowane dla osiągnięcia ustalonego z Użytkownikiem Głównym Celu Edukacyjnego.

 8. Cel Edukacyjny – nabycie wskazanych wiadomości i umiejętności w obszarze wybranego przedmiotu.

 9. Harmonogram – rozkład Zajęć zawierający daty i godziny, podczas których mają odbywać się Zajęcia.

 10. Materiały – materiały przesłane przez Użytkownika Głównego potrzebne do przygotowania Zajęć.
 11. Notatki – notatki wygenerowane w trakcie Zajęć.
 12. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Użytkownik – Konsument, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji.
 14. Użytkownik Główny – Użytkownik, który zgłasza Grupę za pomocą Formularza Zgłoszeniowego na Korepetycje Grupowe w Eduinn Krzysztof Ozimek, i którego obowiązkami są: dwustronna wymiana informacji (np. rozesłanie linku do zajęć online i do notatek w chmurze) pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a członkami Grupy, dokonywanie pełnej płatności za Korepetycje Grupowe zgodnie z cennikiem na eduinn.pl

 15. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Korepetycjach.
 16. Faktura – elektroniczna faktura imienna z oznaczeniem Vat zw., dokument księgowy wystawiany na żądanie Użytkownika.
 17. Ustawa – Ustawa O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
 18. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. Formularz Zgłoszeniowy– formularz wypełniany przez Użytkownika Głównego w celu dostarczenia informacji niezbędnych Eduinn Krzysztof Ozimek do ewaluacji możliwości podjęcia współpracy z Użytkownikiem Głównym.
 20. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy pierwszeństwo mają przepisy zawarte w Ustawie.
 3. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu (art. 385[1] do 385[3] ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek dostępne są na eduinn.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25.
 6. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 9. Cena Zajęć wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podana jest w złotych polskich.
 10. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest z osobami pełnoletnimi. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią wymaga potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez określenie Celu Edukacyjnego i ustalenie Harmonogramu Zajęć z Użytkownikiem Głównym, co jest jednoznaczne z wyrażeniem woli Użytkowników na uczestnictwo w Korepetycjach Grupowych zgodnie z określonym Celem Edukacyjnym i ustalonym Harmonogramem.
 4. Zawarcie Umowy poprzedzone jest wysłaniem przez Użytkownika Głównego Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://eduinn.pl/zgloszenie-na-korepetycje/.
 5. W celu zgłoszenia Grupy, Użytkownik Główny w polu Dodatkowe Informacje powinien wpisać: Grupa.

 6. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego na Korepetycje Grupowe od Użytkownika Głównego, Eduinn Krzysztof Ozimek dokonuje ewaluacji możliwości świadczenia usługi, biorąc pod uwagę informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz bieżące zobowiązania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Eduinn Krzysztof Ozimek nawiązuje kontakt (telefoniczne, smsowo lub e-mailowo) z Użytkownikiem Głównym w celu ustalenia Harmonogramu Korepetycji Grupowych. Brak kontaktu przekraczający 24 godziny może odznaczać brak możliwości nawiązania współpracy ze strony Eduinn Krzysztof Ozimek.

 7. Istnieje możliwość jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Informacje o korekcie Harmonogramu powinny być dokonane pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl lub smsowo na numer 796 594 098.
 8. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika Głównego lub smsowo na numer telefonu podany przez Użytkownika Głównego.
 9. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika Głównego albo Eduinn Krzysztof Ozimek Harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika Głównego lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 10. Po ustaleniu Harmonogramu Użytkownik Główny otrzymuje informację smsowo lub e-mailowo o terminie pierwszych Zajęć oraz cenie, zgodnie z cennikiem zawartym na eduinn.pl.
 11. Spóźnienie się Użytkowników/Uczestników nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 12. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 13. Nieobecność Użytkowników/Uczestników na Zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte Zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 14. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 15. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 16. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 17. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.
 18. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 19. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps

5. Płatności

 1. Płatność za Korepetycje Grupowe online w pełnej kwocie zgodnie z Cennikiem zmieszczonym na eduinn.pl winien dokonać Użytkownik Główny z góry przelewem bankowym oraz przesłać na adres e-mail eduinn@eduinn.pl elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty nie później niż 48 godzin od terminu Zajęć.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika po ustaleniu Harmonogramu.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin przed terminem  Zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

6. Realizacja Zajęć

 1. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem Głównym Harmonogramem i Celem Edukacyjnym.
 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po akceptacji Harmonogramu przez Użytkownika Głównego i Eduinn Krzysztof Ozimek.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku 1.
 4. Konsument ma prawo zażądać rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument, który żądał rozpoczęcia świadczenia usługi może odstąpić od Umowy w wyznaczonym przez Ustawę terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Koszt świadczeń jest obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 6. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania usługi nie może odstąpić od Umowy jeśli usługa wykonana została w całości i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot otrzymanych płatności obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika Głównego jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika Głównego. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

9. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkowników/Uczestników z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Korepetycje Grupowe organizowane i prowadzone są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Korepetycji Grupowych, w tym również za wyniki jakichkolwiek sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Korepetycji Grupowych.
 3. Użytkownikowi/Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Korepetycjach, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi/Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezaliczonym sprawdzianem lub kolokwium oraz niezdanym egzaminem.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Notatek.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Korepetycji.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje na podstawie rękojmi dotyczące sposobu przeprowadzenia Korepetycji Grupowych powinny być zgłaszane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. lub przesyłane listem poleconym na adres Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do żądań oznacza to uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników/Uczestników może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników/Uczestników może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Korepetycji Grupowych. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy (Załącznik Numer 2 Do Ustawy O Prawach Konsumenta). Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail eduinn@eduinn.pl) Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, eduinn.pl, eduinn@eduinn.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego zawartej za pośrednictwem eduinn.pl – Data zawarcia umowy(*)/– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail: eduinn@eduinn.pl
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem Głównym a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 4. Korepetycje – Zajęcia przygotowywujące do kolokwiów i egzaminów dla studentów dyscypliny ekonomia i finanse studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz uczestników programów MBA.
 5. Korepetycje Grupowe – Zajęcia, w których bierze udział od dwóch do pięciu Użytkowników oraz przedmiot Zajęć jest identyczny dla wszystkich Użytkowników.
 6. Grupa –  grupa zgłaszana przez Użytkownika Głównego licząca od dwóch do pięciu Użytkowników, z przedmiotem Zajęć identycznym dla wszystkich Użytkowników.

 7. Zajęcia – 90 min. spotkanie realizowane dla osiągnięcia ustalonego z Użytkownikiem Głównym Celu Edukacyjnego.

 8. Cel Edukacyjny – nabycie wskazanych wiadomości i umiejętności w obszarze wybranego przedmiotu.

 9. Harmonogram – rozkład Zajęć zawierający daty i godziny, podczas których mają odbywać się Zajęcia.

 10. Materiały – materiały przesłane przez Użytkownika Głównego potrzebne do przygotowania Zajęć.
 11. Notatki – notatki wygenerowane w trakcie Zajęć.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji Grupowych.
 13. Użytkownik Główny – Użytkownik, który zgłasza grupę za pomocą Formularza Zgłoszeniowego na Korepetycje Grupowe w Eduinn Krzysztof Ozimek, i którego obowiązkami są: dwustronna wymiana informacji (np. rozesłanie linku do zajęć online i do notatek w chmurze) pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a członkami Grupy, dokonywanie pełnej płatności za Korepetycje Grupowe zgodnie z cennikiem na eduinn.pl

 14. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Korepetycjach.
 15. Faktura – elektroniczna faktura z oznaczeniem Vat. zw, dokument księgowy wystawiany Użytkownikowi.
 16. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 17. Formularz Zgłoszeniowy– formularz wypełniany przez Użytkownika Głównego w celu dostarczenia informacji niezbędnych Eduinn Krzysztof Ozimek do ewaluacji możliwości podjęcia współpracy z Użytkownikiem Głównym.
 18. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Korepetycji pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące Korepetycji organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek dostępne są na eduinn.pl.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25.
 4. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 7. Cena Zajęć wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podana jest w złotych polskich.
 8. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez określenie Celu Edukacyjnego i ustalenie Harmonogramu Zajęć z Użytkownikiem Głównym, co jest jednoznaczne z wyrażeniem woli Użytkowników na uczestnictwo w Korepetycjach Grupowych zgodnie z określonym Celem Edukacyjnym i ustalonym Harmonogramem.
 3. Zawarcie Umowy poprzedzone jest wysłaniem przez każdego Użytkownika Głównego Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie https://www.eduinn.pl/zgloszenie-na-korepetycje/
 4. W celu zgłoszenia grupy, Użytkownik Główny w polu Dodatkowe Informacje powinien wpisać: Grupa.

 5. Po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego na Korepetycje Grupowe od Użytkownika Głównego, Eduinn Krzysztof Ozimek dokonuje ewaluacji możliwości świadczenia usługi, biorąc pod uwagę informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym oraz bieżące zobowiązania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Eduinn Krzysztof Ozimek nawiązuje kontakt (telefoniczne, smsowo lub e-mailowo) z Użytkownikiem Głównym w celu ustalenia Harmonogramu Korepetycji Grupowych. Brak kontaktu przekraczający 24 godziny może odznaczać brak możliwości nawiązania współpracy ze strony Eduinn Krzysztof Ozimek.

 6. Istnieje możliwość jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Informacje o korekcie Harmonogramu powinny być dokonane pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl lub smsowo na numer 796 594 098.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do jednokrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika Głównego lub smsowo na numer telefonu podany przez Użytkownika Głównego.
 8. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika Głównego albo Eduinn Krzysztof Ozimek Harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika Głównego lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 9. Po ustaleniu Harmonogramu Użytkownik Główny otrzymuje informację smsowo lub e-mailowo o terminie pierwszych Zajęć oraz cenie, zgodnie z cennikiem zawartym na eduinn.pl.
 10. Spóźnienie się Użytkowników/Uczestników nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 11. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 12. Nieobecność Użytkowników/Uczestników na Zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte Zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 13. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 14. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 15. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 16. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.
 17. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 18. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps

5. Płatności

 1. Płatność za Korepetycje Grupowe online w pełnej kwocie zgodnie z Cennikiem zmieszczonym na eduinn.pl winien dokonać Użytkownik Główny z góry przelewem bankowym oraz przesłać na adres e-mail eduinn@eduinn.pl elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty nie później niż 48 godzin od terminu Zajęć.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adresy e-mail Użytkowników po ustaleniu Harmonogramu.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin przed terminem Zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 7. W przypadku Jednostek Publicznych, Eduinn Krzysztof Ozimek dopuszcza możliwość wystawienia Faktury najpóźniej w terminie ostatnich Zajęć, z 14 dniowym terminem płatności.

6. Realizacja Zajęć

 1. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem Głównym Harmonogramem i Celem Edukacyjnym.

 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika Głównego jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na www.eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 150,00 zł w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika Głównego. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i opłacane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na eduinn.pl. W przypadku jeśli płatność za te Zajęcia została już uiszczona, nie podlega ona zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

8. Odpowiedzialność i Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkowników/Uczestników z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Korepetycje Grupowe organizowane i prowadzone są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Korepetycji Grupowych, w tym również za wyniki jakichkolwiek sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Korepetycji Grupowych.
 3. Użytkownikowi/Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Korepetycjach, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi/Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezaliczonym sprawdzianem lub kolokwium oraz niezdanym egzaminem.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Notatek.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Korepetycji.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Korepetycji należy kierować na adres e-mail eduinn@eduinn.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) oczekiwania Użytkownika.
 3. Eduinn Krzysztof Ozimek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznano ją za uzasadnioną.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników/Uczestników może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników/Uczestników może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Korepetycji Grupowych. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Eduinn Krzysztof Ozimek.

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem serwisu eduinn.pl.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów skierowany do Konsumentów i określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy na Kurs Indywidualny wypełniany przez Użytkownika, jest formą zawarcia Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 4. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, której przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek zawierana za pośrednictwem eduinn.pl.
 5. Zajęcia – 90 min. spotkanie będące częścią świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego.

 6. Cel Edukacyjny – nabycie odpowiedniej wiedzy i właściwych umiejętności w obszarze określonego zakresu tematycznego będącego przedmiotem świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego

 7. Kurs Indywidualny –cykl Zajęć realizowany dla osiągnięcia Celu Edukacyjnego w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego.

 8. Harmonogram – ustalony z Użytkownikiem/Uczestnikiem rozkład Zajęć w ramach Kursu Indywidualnego zawierający daty i godziny, w których mają odbywać się Zajęcia.

 9. Materiały – materiały przygotowane przez Eduinn Krzysztof Ozimek lub dynamicznie generowane w trakcie Zajęć.
 10. Konsument – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Użytkownik – Konsument, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego
 12. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Kursie Indywidualnym.
 13. Faktura – elektroniczna faktura imienna z oznaczeniem Vat zw., dokument księgowy wystawiany na żądanie Użytkownika.
 14. Ustawa – Ustawa O Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
 15. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 16. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami Ustawy pierwszeństwo mają przepisy zawarte w Ustawie.
 3. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu (art. 385[1] do 385[3] ), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek Kursów Indywidualnych są dostępne na eduinn.pl.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
 6. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 9. Cena Kursu Indywidualnego wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podawana jest w złotych polskich. Cena jest wiążąca w chwili wysłania Formularza Zgłoszeniowego przez Użytkownika.
 10. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Umowa zawierana jest z osobami pełnoletnimi. Zawarcie umowy z osobą niepełnoletnią wymaga potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego. Formularz Zgłoszeniowy należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia Harmonogramu.
 4. Zawarcie Umowy poprzedza kontakt na adres e-mail e-mail eduinn@eduinn.pl oraz nawiązanie kontaktu (telefonicznego, smsowego lub e-mailowego) przez Eduinn Krzysztof Ozimek z Użytkownikiem w celu ustalenia Harmonogramu Kursu Indywidualnego.
 5. Harmonogram ustalany jest tak, by na tydzień przypadały średnio minimalnie jedne Zajęcia, a całkowity czas trwania Kursu Indywidualnego nie przekraczał okresu miesiąca lub dwóch miesięcy.
 6. Użytkownik/Uczestnik ma prawo do dwukrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu Zajęć, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Użytkownik/Uczestnik informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do dwukrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu Zajęć, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 8. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika/Uczestnika albo Eduinn Krzysztof Ozimek harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 9. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 10. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 11. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika na Zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte Zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 12. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 13. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 14. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 15. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.

 16. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 17. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatność

 1. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego harmonogramu zajęć.
 2. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika.
 3. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 4. Na żądanie Użytkownika wystawiane są Faktury imienne.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.

6. Realizacja kursu

 1. Kurs Indywidualny przeprowadzany jest zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Harmonogramem i określonym w ramach Kursu Indywidualnego Celem Edukacyjnym.

 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail eduinn@eduinn.pl
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od chwili wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od Umowy znajduje się w załączniku 1
 4. Konsument ma prawo zażądać rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument, który żądał rozpoczęcia świadczenia usługi może odstąpić od Umowy w wyznaczonym przez Ustawę terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Koszt świadczeń jest obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy.
 6. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania usługi nie może odstąpić od Umowy jeśli usługa wykonana została w całości i został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy następuje zwrot otrzymanych płatności obliczany proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi do czasu odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.

8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy po upływie 14 dni od jej zawarcia przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane adres na e-mail eduinn@eduinn.pl
 2. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i płatność za te Zajęcia nie podlega zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 300,00 zł w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 3. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i płatność za te Zajęcia nie podlega zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

9. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Kurs Indywidualny organizowany i prowadzony jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Kursu Indywidualnego, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. matury z matematyki lub egzaminów zawodowych z zakresu szeroko rozumianych finansów), do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Kursu Indywidualnego.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Kursie Indywidualnym, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezdanym egzaminem zawodowym, w szczególności kosztów opłat egzaminacyjnych za dany egzamin.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Materiałów.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Kursu Indywidualnego.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje na podstawie rękojmi dotyczące sposobu przeprowadzenia Kursu Indywidualnego powinny być zgłaszane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. lub przesyłane listem poleconym na adres Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do żądań oznacza to uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.

11. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń Oraz Zasady Dostępu Do Tych Procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, adres e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Kursu Indywidualnego. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik Nr 1

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy (Załącznik Numer 2 Do Ustawy O Prawach Konsumenta). Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail eduinn@eduinn.pl) Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa eduinn@eduinn.pl – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego zawartej za pośrednictwem eduinn.pl – Data zawarcia umowy(*)/– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

1. Postanowienia wstępne

 1. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 2. Kontakt do Eduinn Krzysztof Ozimek: tel: 796 594 098, adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Eduinn Krzysztof Ozimek, podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez eduinn.pl ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nie posiadających osobowości prawnej („Przedsiębiorcy”), jednostek sektora publicznego („Jednostki Publiczne”) oraz innych podmiotów, i określa zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określa tryb zawierania Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem serwisu eduinn.pl.

2. Definicje

 1. Regulamin – zbiór przepisów określający zasady świadczenia usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz określający tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 2. eduinn.pl – serwis, którego właścicielem i operatorem jest firma Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02 – 467 Warszawa, NIP 5262259776, wpisana do ewidencji gospodarczej pod numerem 482786.
 3. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz Zgłoszeniowy na Kurs Indywidualny wypełniany przez Użytkownika, jest formą zawarcia Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 4. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek zawierana za pośrednictwem eduinn.pl.
 5. Zajęcia – 90 min. spotkanie będące częścią świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego.

 6. Cel Edukacyjny – nabycie odpowiedniej wiedzy i właściwych umiejętności w obszarze określonego zakresu tematycznego będącego przedmiotem świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego

 7. Kurs Indywidualny –cykl Zajęć realizowany dla osiągnięcia Celu Edukacyjnego w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w formie Kursu Indywidualnego.

 8. Harmonogram – ustalony z Użytkownikiem/Uczestnikiem rozkład Zajęć w ramach Kursu Indywidualnego zawierający daty i godziny, w których mają odbywać się Zajęcia.

 9. Materiały – materiały przygotowane przez Eduinn Krzysztof Ozimek lub dynamicznie generowane w trakcie Zajęć.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Przedsiębiorca, Jednostka Publiczna oraz każdy inny podmiot, który korzysta z eduinn.pl i/lub który zawarł Umowę o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego.
 11. Uczestnik – Użytkownik/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do uczestnictwa w Kursie Indywidualnym.
 12. Faktura – elektroniczna faktura z oznaczeniem Vat. zw, dokument księgowy wystawiany Użytkownikowi.
 13. Kodeks – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 14. Cennik – zbiór cen obowiązujących w Eduinn Krzysztof Ozimek. Cennik jest integralną częścią umowy.

3. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady Umowy o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego organizowanego przez Eduinn Krzysztof Ozimek oraz tryb zawierania Umowy na odległość o świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego pomiędzy Użytkownikiem a Eduinn Krzysztof Ozimek za pośrednictwem eduinn.pl.
 2. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące organizowanych przez Eduinn Krzysztof Ozimek Kursów Indywidualnych są dostępne na eduinn.pl.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z eduinn.pl: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka obsługująca pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.
 4. eduinn.pl nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania eduinn.pl.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjami dla Użytkowników będą umieszczane na eduinn.pl.
 7. Cena Kursu Indywidualnego wskazana na eduinn.pl jest ceną brutto równej cenie netto. Cena podawana jest w złotych polskich. Cena jest wiążąca w chwili wysłania Formularza Zgłoszeniowego przez Użytkownika.
 8. Informacje o Korepetycjach i Kursach Indywidualnych znajdujące się na eduinn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu.

4. Zawieranie Umowy i inne informacje

 1. Umowa zawierana i realizowana jest w języku polskim.
 2. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Zgłoszeniowego. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług edukacyjnych w formie Kursu Indywidualnego.
 4. Zawarcie Umowy poprzedza kontakt na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oraz nawiązanie kontaktu (telefonicznego, smsowego lub e-mailowego) przez Eduinn Krzysztof Ozimek z Użytkownikiem w celu ustalenia Harmonogramu Kursu Indywidualnego.
 5. Harmonogram ustalany jest tak, by na tydzień przypadały średnio minimalnie jedne Zajęcia, a całkowity czas trwania Kursu Indywidualnego nie przekraczał okresu miesiąca lub dwóch miesięcy.
 6. Użytkownik/Uczestnik ma prawo do dwukrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu Zajęć, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Użytkownik/Uczestnik informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail eduinn@eduinn.pl.
 7. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo do dwukrotnego skorygowania ustalonego Harmonogramu Zajęć, najpóźniej na 48 godzin przed planowanymi Zajęciami. Eduinn Krzysztof Ozimek informacje o korekcie Harmonogramu winien dokonać pisemnie na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym.
 8. Częstsza korekta ustalonego przez Użytkownika/Uczestnika albo Eduinn Krzysztof Ozimek harmonogramu może być podstawą do wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika lub Eduinn Krzysztof Ozimek.
 9. Spóźnienie się Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje przedłużeniem Zajęć o czas spóźnienia.
 10. Spóźnienie się Prowadzącego skutkuje przedłużeniem najbliższych Zajęć o podwójny czas spóźnienia.
 11. Nieobecność Użytkownika/Uczestnika na zajęciach nie skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za nieodbyte Zajęcia oraz nie skutkuje ustaleniem dodatkowych zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte.
 12. Nieobecność Prowadzącego na Zajęciach skutkuje umówieniem dodatkowych Zajęć w zamian za Zajęcia nieodbyte lub skutkuje proporcjonalnym zwrotem płatności za Zajęcia nieodbyte.
 13. Skrócenie Zajęć przez Użytkownika/Uczestnika nie skutkuje zwrotem płatności lub proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć.
 14. Skrócenie lub przerwanie Zajęć przez Prowadzącego skutkuje zwrotem płatności,  proporcjonalnym pomniejszeniem płatności o czas skrócenia Zajęć lub przedłużeniem kolejnych Zajęć o czas skrócenia poprzednich Zajęć.
 15. Zajęcia prowadzone są w formie Zajęć online.

 16. Eduinn Krzysztof Ozimek nie odpowiada za spełnienie warunków technicznych przez Użytkownika/Uczestnika.
 17. Użytkownik/Uczestnik wybierając Zajęcia online winien spełnić następujące wymagania sprzętowe i internetowe:
 • Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 procesor co najmniej 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobny.
 • Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) procesor co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny.
 • Windows XP i Windows 7 – 512 MB RAM (rekomendacja – 1 GB).
 • Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 – 1 GB RAM (rekomendacja – 2 GB).
 • Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższy (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome.
 • Najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
 • Internet o szybkości min 5000kbps.

5. Płatność

 1. Płatność za Kurs Indywidualny należy dokonać nie później niż 24 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Użytkownik winien wysłać elektronicznie wygenerowany dowód wpłaty na adres e-mail eduinn@eduinn.pl nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Eduinn Krzysztof Ozimek. Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail Użytkownika.
 4. Brak wysłania elektronicznie wygenerowanego dowodu wpłaty nie później niż 48 godzin od wypełnienia i wysłania Formularza Zgłoszeniowego na adres e-mail eduinn@eduinn.pl oznacza, iż nie doszło do zawarcia Umowy i wszelkie dotychczasowe uzgodnienia tracą ważność.
 5. Użytkownikowi wystawiane są Faktury, z oznaczeniem Vat zw.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Eduinn Krzysztof Ozimek na piśmie.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów Faktur oraz Faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 8. W przypadku Jednostek Publicznych, Eduinn Krzysztof Ozimek dopuszcza możliwość wystawienia Faktury najpóźniej w terminie ostatnich Zajęć Kursu Indywidualnego, z 14 dniowym terminem płatności.

6. Realizacja kursu

 1. Kurs Indywidualny przeprowadzany jest zgodnie z ustalonym z Użytkownikiem/Uczestnikiem Harmonogramem i określonym w ramach Kursu Indywidualnego Celem Edukacyjnym.

 2. Zajęcia realizowane są w formie Zajęć online, z wykorzystaniem wskazanej (nie później niż na 24 godz. przed pierwszymi Zajęciami online) przez Eduinn Krzysztof Ozimek aplikacji.

7. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres na e-mail eduinn@eduinn.pl. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i płatność za te Zajęcia nie podlega zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjno-księgowe 300,00 zł w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek jest możliwe w każdym momencie, z okresem wypowiedzenia 72 godzin od chwili zgłoszenia woli wypowiedzenia Umowy. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Umówione Zajęcia do 72 godzin od wypowiedzenia Umowy odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i płatność za te Zajęcia nie podlega zwrotowi. Płatność za Zajęcia, które miały odbyć się po 72 godzinach od wypowiedzenia Umowy zostanie zwrócona przez Eduinn Krzysztof Ozimek w części proporcjonalnie przypadającej na niewykorzystaną część ustalonego Harmonogramu w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia następującego po dniu w którym została wypowiedziana Umowa na rachunek, z którego została dokonana płatność.

8. Odpowiedzialność I Gwarancje Eduinn Krzysztof Ozimek

 1. Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika/Uczestnika z eduinn.pl oraz serwisu wykorzystywanego do prowadzenia Zajęć online z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w Regulaminie.
 2. Eduinn Krzysztof Ozimek oświadcza, że Kurs Indywidualny organizowany i prowadzony jest z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Kursu Indywidualnego, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów (m.in. matury z matematyki lub egzaminów zawodowych z zakresu szeroko rozumianych finansów), do których Użytkownik/Uczestnik zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas Kursu Indywidualnego.
 3. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z wzięciem udziału w Kursie Indywidualnym, w szczególności kosztów dojazdu, kosztów hoteli etc.
 4. Użytkownikowi /Uczestnikowi nie przysługuje wobec Eduinn Krzysztof Ozimek roszczenie o pokrycie dodatkowo poniesionych kosztów, w związku z niezdanym egzaminem zawodowym, w szczególności kosztów opłat egzaminacyjnych za dany egzamin.
 5. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, udostępnionych Użytkownikowi/Uczestnikowi Materiałów.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Kursu Indywidualnego.
 7. Dostarczanie przed Eduinn Krzysztof Ozimek odpowiedzi na pytania Uczestnika Zajęć oraz formułowanie sugestii, które związane są z przedmiotem Zajęć i o które zwrócono się w trakcie Zajęć albo poza Zajęciami może odbywać się wyłącznie podczas Zajęć.

9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Kursu Indywidualnego należy kierować na adres e-mail eduinn@eduinn.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją); b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji; c) oczekiwania Użytkownika.
 3. Eduinn Krzysztof Ozimek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Eduinn Krzysztof Ozimek ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Eduinn Krzysztof Ozimek nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznano ją za uzasadnioną.

10. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika/Uczestnika może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Eduinn Krzysztof Ozimek.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Eduinn Krzysztof Ozimek może skutkować odmową zawarcia nowej Umowy przez Użytkownika.
 5. Wyrażana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Kursu Indywidualnego. Dokładne zapisy o ochronie danych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na eduinn.pl.
 6. Eduinn Krzysztof Ozimek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu usług edukacyjnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu.
 8. Użytkownicy/Uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze strony eduinn.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z eduinn.pl zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 9. Eduinn Krzysztof Ozimek dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach eduinn.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Eduinn Krzysztof Ozimek nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności eduinn.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy eduinn.pl.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Eduinn Krzysztof Ozimek statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkownika.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Eduinn Krzysztof Ozimek a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Eduinn Krzysztof Ozimek.